Malononitrile, benzyl 4-bromophenyldiazenyl-

Malononitrile, benzyl 4-bromophenyldiazenyl-