4-(4-fluorobenzoyl)-N-(2-methylphenyl)piperidine-1-carboxamide

4-(4-fluorobenzoyl)-N-(2-methylphenyl)piperidine-1-carboxamide