2-[5-(2,3-dimethoxyphenyl)tetrazol-2-yl]-N-(2-ethylphenyl)acetamide

2-[5-(2,3-dimethoxyphenyl)tetrazol-2-yl]-N-(2-ethylphenyl)acetamide