1-phenyl,3,7,10-trimethylsilatrane, d

1-phenyl,3,7,10-trimethylsilatrane, d