2-(1-Methylethylthio)ethylbenzene

2-(1-Methylethylthio)ethylbenzene