4-(2-chloro-6-fluorobenzyl)-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one

4-(2-chloro-6-fluorobenzyl)-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one