4-(1,3-benzoxazol-2-yl)-N-(2-methoxyphenyl)piperidine-1-carboxamide

4-(1,3-benzoxazol-2-yl)-N-(2-methoxyphenyl)piperidine-1-carboxamide