2,3-Dicyano-5-methyl-6-phenylpyrazine

2,3-Dicyano-5-methyl-6-phenylpyrazine