1-Chloromethyl-3,5-bis(1,1-dimethylethyl)benzene

1-Chloromethyl-3,5-bis(1,1-dimethylethyl)benzene