2,4-Azetidinedione, 3-ethyl-3-phenyl-

2,4-Azetidinedione, 3-ethyl-3-phenyl-