3-(3,4-dimethoxyphenyl)-7-ethoxychromen-2-one

3-(3,4-dimethoxyphenyl)-7-ethoxychromen-2-one