3-(4-methoxyphenyl)-2-oxo-2H-chromen-7-yl acetate

3-(4-methoxyphenyl)-2-oxo-2H-chromen-7-yl acetate