1-(4-methoxy-3-nitrobenzyl)-4-nitro-1H-imidazole

1-(4-methoxy-3-nitrobenzyl)-4-nitro-1H-imidazole