Butyronitrile, 2,3,3-trimethyl-2-(4-bromophenyldiazenyl)-

Butyronitrile, 2,3,3-trimethyl-2-(4-bromophenyldiazenyl)-