2-(4-nitrophenyl)-2-oxoethyl 3-(1H-benzotriazol-1-yl)propanoate

2-(4-nitrophenyl)-2-oxoethyl 3-(1H-benzotriazol-1-yl)propanoate