1-Chloromethyl-3-(1,1-dimethylethyl)benzene

1-Chloromethyl-3-(1,1-dimethylethyl)benzene