4-Ethoxy-3-methoxyphenethylamine

4-Ethoxy-3-methoxyphenethylamine