Disulfide, 1,1-dimethylethyl methyl

Disulfide, 1,1-dimethylethyl methyl