2-(ethylsulfanyl)-7-methyl-3-(2-methylphenyl)-5,6,7,8-tetrahydropyrido[4',3':4,5]thieno[2,3-d]pyrimidin-4(3H)-one

2-(ethylsulfanyl)-7-methyl-3-(2-methylphenyl)-5,6,7,8-tetrahydropyrido[4',3':4,5]thieno[2,3-d]pyrimidin-4(3H)-one