2H-1-Benzopyran-2-one, 4-(1-naphthalenylamino)-3-nitro-

2H-1-Benzopyran-2-one, 4-(1-naphthalenylamino)-3-nitro-