N-(4-Methylbenzoyl)-4-Benzylpiperidine

N-(4-Methylbenzoyl)-4-Benzylpiperidine