4-Hydroxy-3-methoxyphenylpyruvic acid

4-Hydroxy-3-methoxyphenylpyruvic acid