1-(Phenylethynyl)-1-cyclopentanol

1-(Phenylethynyl)-1-cyclopentanol