1,2-Cyclohexanedione, 3,3,6,6-tetramethyl-

1,2-Cyclohexanedione, 3,3,6,6-tetramethyl-