1,4-Dimethyl-2-(3,7-dimethyloctyl)benzene

1,4-Dimethyl-2-(3,7-dimethyloctyl)benzene