Naphtho[2,3-d]-v-triazin-4(3H)-one, 3-phenyl-

Naphtho[2,3-d]-v-triazin-4(3H)-one, 3-phenyl-