Phosphine, tris[p-(trimethylsilyl)phenyl]-

Phosphine, tris[p-(trimethylsilyl)phenyl]-