2,2'-DIETHYNYL-1,1'-BIPHENYL

2,2'-DIETHYNYL-1,1'-BIPHENYL