Ethyne, 1-bromo-2-trimethylsilyl-

Ethyne, 1-bromo-2-trimethylsilyl-