1-(Trimethylsilyl)naphthalene

1-(Trimethylsilyl)naphthalene