Benzene, 1,2,4-tris-trimethylsilyl-

Benzene, 1,2,4-tris-trimethylsilyl-