5-amino-4-(1-methyl-1H-benzimidazol-2-yl)-1-phenyl-1,2-dihydro-3H-pyrrol-3-one

5-amino-4-(1-methyl-1H-benzimidazol-2-yl)-1-phenyl-1,2-dihydro-3H-pyrrol-3-one