1-Trimethylsilyl-3,3-dimethyl-1-butyne

1-Trimethylsilyl-3,3-dimethyl-1-butyne