Aziridinone, 1,3-bis(1,1-dimethylethyl)-

Aziridinone, 1,3-bis(1,1-dimethylethyl)-