Stannane, 1,4-phenylenebis(trimethyl-

Stannane, 1,4-phenylenebis(trimethyl-