1-Ethylthio-3-buten-1-yne

1-Ethylthio-3-buten-1-yne