N-Trimethylsilyliminotriphenylphosphorane

N-Trimethylsilyliminotriphenylphosphorane