3-chloro-4-ethoxy-N-(6-fluoro-1,3-benzothiazol-2-yl)benzamide

3-chloro-4-ethoxy-N-(6-fluoro-1,3-benzothiazol-2-yl)benzamide