1-Propanone, 2,2-dimethyl-1-(2-methyl-3-indolizinyl)-

1-Propanone, 2,2-dimethyl-1-(2-methyl-3-indolizinyl)-