3-(4-methoxyphenyl)-7-methyl-2-(methylsulfanyl)-5,6,7,8-tetrahydropyrido[4',3':4,5]thieno[2,3-d]pyrimidin-4(3H)-one

3-(4-methoxyphenyl)-7-methyl-2-(methylsulfanyl)-5,6,7,8-tetrahydropyrido[4',3':4,5]thieno[2,3-d]pyrimidin-4(3H)-one