4-(4-methoxyphenyl)benzohydrazide

4-(4-methoxyphenyl)benzohydrazide