6-(4-methoxyphenyl)-3-(5-methyl-1H-pyrazol-3-yl)-7H-[1,2,4]triazolo[3,4-b][1,3,4]thiadiazine

6-(4-methoxyphenyl)-3-(5-methyl-1H-pyrazol-3-yl)-7H-[1,2,4]triazolo[3,4-b][1,3,4]thiadiazine