9,10-bis(methylsulfanyl)anthracene

9,10-bis(methylsulfanyl)anthracene