1-(4-fluorophenyl)-3-[5-(4-methoxybenzyl)-1,3,4-thiadiazol-2-yl]urea

1-(4-fluorophenyl)-3-[5-(4-methoxybenzyl)-1,3,4-thiadiazol-2-yl]urea