4-{5-[(2-bromobenzyl)sulfanyl]-1H-tetrazol-1-yl}benzoic acid

4-{5-[(2-bromobenzyl)sulfanyl]-1H-tetrazol-1-yl}benzoic acid