1,3,5-Tri-2-naphthylbenzene

1,3,5-Tri-2-naphthylbenzene