1-Methyl-4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine

1-Methyl-4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine