3-(4-Methoxyphenyl)butanoic acid methyl ester

3-(4-Methoxyphenyl)butanoic acid methyl ester