(p-Hydroxyphenyl)dimethylsulfonium chloride

(p-Hydroxyphenyl)dimethylsulfonium chloride