6-chloro-N-(2-methylphenyl)-4-phenylquinazolin-2-amine

6-chloro-N-(2-methylphenyl)-4-phenylquinazolin-2-amine